Ugrás a tartalomra

Magyarország Hivatalos DJI Drón Forgalmazója

Kosár
0 elem

Nyelv

Korm. rendelet legfontosabb változásai - részletszabályok

22 March 2022 0 hozzászólás

A Magyar Közlöny 16. számában megjelent néhány fontos részletszabály. A 45. oldalon érdemes kezdeni az olvasást, ezen a linken: ITT 

Az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet hat kormányrendeletet módosított, a módosított rendeletek közül a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet legfontosabb változásait vesszük át ebben a cikkben.

A részletszabályok tetemes mennyiségű kereszthivatkozást tartalmaznak, ezek rendszerezésére vállalkoztunk és kiemelten az új szabályokra fókuszáltunk. Minden bizonnyal hamarosan érkeznek a hivatalos tájékoztatások is. 

Mikor kell kijelölni eseti légteret?
Eseti légteret a légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében kell kijelölni a pilóta nélküli légijárművel végrehajtott UAS művelethez, ha
• törvény előírja, lásd pl. a lakott terület feletti műveleteket, ezt egy törvény írja elő, nevezetesen az Lt. 5. § (3) bekezdése;
• kormányrendelet előírja,
• az (EU) 2019/947 rendeletben foglalt általános szabályok szerint nem hajtható végre a művelet,
• a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet szabályai szerint nem hajtható végre a művelet.

A fenti felsorolás felvet értelmezési kérdéseket, számítunk hivatalos állásfoglalásra. 

Hol nem végezhető UAS művelet?
1. Tiltott légtérben, kivéve: katasztrófa, veszélyhelyzet elhárítása, a nemzet biztonsága, a közrend vagy közbiztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében, honvédelmi érdekek alapján vagy kutatási célból.
2. Korlátozott légtérben, kivéve, ha teljesülnek az adott légtér igénybevételére vonatkozó előírások.
3. Veszélyes légtérben és időszakosan korlátozott légtérben, annak működési ideje alatt.
4. No Drone zónákban.
5. Forgalmi tájékoztató körzetben, kivéve, ha a repülőtér üzemeltetője hozzájárult.
6. A külön rendeletben felsorolt RMZ-k és TMZ-k légterében, kivéve, ha az illetékes légiforgalmi szolgáltató hozzájárult (26/2007. együttes rendelet III. melléklete 5. táblázat).
7. III. és IV. osztályú repülőterek vonatkoztatási pontjától számított 2 km sugarú körben, kivéve hozzájárulással.
8. V. osztályú repülőterek vonatkoztatási pontjától számított 750 méter sugarú körben, kivéve hozzájárulással.
9. Drope Zone légtérben annak üzemideje alatt, kivéve hozzájárulással és egyéb feltételek teljesülésével.
10. Védett létesítmények, védett személyek, kiemelten fontos létesítmények vonatkoztatási pontjától számított 200 méteres körzetben. (Háttérjogszabályok: 2012. évi XXXVI. tv.; 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet, 24/1997. (III. 26.) BM rendelet).
11. Kiemelt nemzeti emlékhelyek, kijelölt európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek vonatkoztatási pontjától 500 méteres körzetben (Háttérjogszabályok: 2001. évi LXIV. tv; 2012. éve CLXVI. tv.)Két mobileszközre van szükség, vagy ide-oda kapcsolgassunk az alkalmazások között?
A rendelet folyamatos ellenőrzést ír elő, ez is felvet kérdéseket. Azt várja tőlünk, hogy vakon repüljünk másodpercekig, amíg ellenőrizzük működés közben a területi tilalmakat?

A távoli pilóta vagy a pilóta nélküli állami légijármű kezelő az UAS művelet során az azonosításhoz szükséges adatok megadását követően a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, MyDroneSpace honlapon és mobilalkalmazáson (a továbbiakban: Felület) keresztül – a pilóta nélküli légijárművel vagy pilóta nélküli állami légijárművel végrehajtott UAS művelet által érintett terület bejelölése útján – minden felszállás előtt és működtetés közben folyamatosan ellenőrzi, hogy a repülés végrehajtása az adott terület felett nem tiltott. A Felület használatáért díj állapítható meg.

Figyelem! Ezt a szabályt 2021. július 31-ig nem kell alkalmazni a távoli pilóta vagy a pilóta nélküli állami légijármű kezelő által használt, a vonatkozó szabályok szerint aktivált eseti légtérben végrehajtott UAS művelet során.

Még egy érdekes szabály
No Drone zónán kívül, de CTR-en (ellenőrzött légtér) belül, 40 méteres magasságig lehet UAS műveleteket végrehajtani, nem szükséges légiforgalmi irányítói engedély, továbbá repülési terv, transzponder és rádióberendezés. 41 méternél már követelmény, hogy legyen nálunk rádió, transzponder és repülési terv, ha egyébként megfelelünk a CTR-ben való egyéb más követelményeknek is.

UAS műveletek rendeltetése prioritás szerint:
1. Állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett művelet: a pilóta nélküli légijárművel valamely állami szerv vagy közfeladatot ellátó szervezet feladatának végrehajtása érdekében, az állami szerv vagy közfeladatot ellátó szervezet által vagy annak megbízásából végzett tevékenység.
2. Gazdasági célú művelet: a pilóta nélküli légi jármű megrendelésre vagy saját célra történő, gazdasági tevékenységként végzett vagy gazdasági céllal összefüggő használatát, ideértve különösen a filmforgatást, a sajtótermékek előállítását vagy a kereskedelmi célból végzett képfelvétel készítését.
3. Szabadidős célú művelet: a pilóta nélküli légijármű kedvtelési célú, gazdasági célú használattal össze nem függő, és nem állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett használata.

Ezt a besorolást minden esetben el kell végezni és nyilatkoznunk kell róla, ha eseti légtér kijelölése szükséges.

Az igényelt légtér alsó határaként a földfelszín állapítható meg. Ha szabadidős célú a művelet, akkor a döntés figyelemfelhívást is tartalmaz a következőkről:
• a minimális irányadó magasságról a magánélethez fűződő jog védelmének biztosítása céljából,
• és arról, hogy szabálysértési vagy büntetőjogi következményekkel járhat, ha a magánélet védelméhez fűződő jogot megsértjük

A hobbi cél háttérbe szorul: NEM jelölhető ki eseti légtér szabadidős célú műveletre, ha ugyanazon időszakra (vagy részben ugyanazon időszakra) és légtérre gazdasági célú műveletre vagy állami szerv feladatának a végrehajtására kértek eseti légteret. 

Az állami szerv feladata mindennel szemben elsőbbséget élvez: a gazdasági célú UAS műveletre sem jelölhető ki eseti légtér, ha ugyanazon időszakra (vagy részben ugyanazon időszakra) és légtérre állami szerv feladatának a végrehajtására kértek eseti légteret.

Még a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra sem lesz tekintettel a katonai légügyi hatóság, ha kijelölnek egy eseti légteret, majd a határozat meghozatalát követően érkezik egy kérelem, amelyből megállapítják, hogy nem lehetett volna eseti légteret kijelölni, mert van egy elsőbbséget élvező helyzet a fentiek szerint. Ilyen esetben a korábban kiadott határozat módosításra vagy visszavonásra kerül. Felfüggesztésre kerül az eseti légtér kijelölés, ha az arra illetékes szerv korlátozza az igénybevételt:
• a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos védett személyek védelme érdekében,
• a közbiztonság szempontjából különösen kockázatos rendezvények, események biztosítása céljából,
• a nemzet biztonságát, az állampolgárok személyét vagy javait kiemelten sértő vagy veszélyeztető esemény megelőzése, elhárítása, felszámolása, valamint tűzvédelmi, műszaki mentési és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása céljából,
• a közrend fenntartása vagy helyreállítása érdekében,
• bűncselekmény felderítése vagy bűnüldözési tevékenység végrehajtása céljából,
• közlekedési baleset helyszínén és annak környezetében a vonatkozó eljárási szabályok szerinti szemle lefolytatása érdekében.

Közlekedési baleset vagy egyéb közlekedési esemény kivizsgálása érdekében 12 órára rendelhető el korlátozás, ez alkalmanként további 12 órával meghosszabbítható, de nem tarthat tovább, mint a korlátozásra okot adó esemény vége.

Figyelem! Ha 2021. július 31. előtt elrendelik ezeket a korlátozások és UAS művelet céljára kijelölt eseti légteret érintenek, akkor a korlátozás elrendeléséről a korlátozást elrendelő értesíti:
• a légtérigénylőt,
• vagy ha ilyet megbíztak, a légiforgalom szervezéséért felelős személyt vagy szervezetet.

A kérelem tartalmára vonatkozó előírások is részben módosításra kerültek:
• Az igényelt légtér alsó és felső határát a földfelszíntől számított magasságban állapítható meg abban az esetben, ha az eseti légteret pilóta nélküli légijármű vagy pilóta nélküli állami légijármű UAS művelete érdekében igénylik. Földfelszíntől számított magasság megállapítása esetén az igényelt légtér alsó határaként a földfelszínt, felső határaként legfeljebb a földfelszíntől számított 120 métert lehet megállapítani. Egyéb esetben AMSL-ben, az átváltási magasság feletti magasság esetén repülési szintben kell tartalmaznia a kérelemnek az alsó és felső határt.
• Ha ilyet megbíztak, a légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat megnevezését, lakcímét vagy székhelyét és telefonos elérhetőségét.
• Nyilatkozat, amelyet az igénylőnek meg kell tennie, és arról szól, hogy ismeri a magánélet védelmével kapcsolatos szabályokat, azokat be is tartja.

Mikor nyújtsuk be a kérelmet?
Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet legalább harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt - a katonai légügyi hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlapon - kell benyújtani a katonai légügyi hatósághoz. A katonai légügyi hatóság elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel.

Kivételszabály: 
Lakott terület feletti igénybevétel esetén legalább öt munkanappal (figyelem, nem naptári nap!) korábban a tervezett igénybevétel előtt - a katonai légügyi hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlapon - kell benyújtani a katonai légügyi hatósághoz, ha
• az UAS művelet rendeltetése állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett művelet,
• a kérelmezett eseti légtér felső határa nem haladja meg a földfelszíntől számított 120 métert, és
• a kérelmezett eseti légtér nem lapol át a rendeletben meghatározott légterekkel.

Kötelező mellékletek:
• illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye a légiforgalmi szolgáltatás biztonságos elláthatóságáról,
• biztonsági elemzés,
abban az esetben, ha:
• az eseti légtér kijelölését ellenőrzött légtérben tervezik,
• vagy olyan légtérben tervezik, amelyben AFIS-t látnak el,
• vagy a kérelmezett légtér és az ellenőrzött légtér vagy az AFIS-t ellátó légtér magassági határai között kevesebb, mint 300 méter van, illetve oldalhatárától kevesebb, mint 4,6 km van. Mennyi időre igényelhető az eseti légtér?
Korlátozott légtér igénybevételét a légiközlekedési hatóság legfeljebb harminc napra engedélyezheti.
• Az eseti légteret a légtér kijelölés indokául szolgáló esemény, rendezvény időtartamára, de legfeljebb hét napra lehet kijelölni.

Előzetes bejelentést kell tennünk a légügyi hatósághoz, amennyiben a külön rendeletben maghatározott korlátozott légtérben tervezünk műveletet (ideértve a környezetvédelmi szempontból korlátozott légteret is). Ehhez a bejelentéshez csatolnunk kell egy hozzájárulást az arra illetékes szervezettől, a bejelentést legalább három nappal korábban meg kell tennünk a tervezett művelet végzése előtt. 

Mit olvashatunk ki a MyDroneSpace mobilakalmazásból?
A HungaroControl által nyilvántartott aktuális légtéradatok megjelenítését. Ezen kívül több szervezet is tölt fel adatokat a rendszerbe, és a feltöltést követően AZONNAL megismerhetjük például:
• a védett létesítmények, a védett személyek, a kiemelten fontos létesítmények vonatkoztatási pontjától számított 200 méteres körzetben a korlátozásokat,
• a kiemelt nemzeti emlékhely területe feletti légtérkorlátozást,
• a kijelölt európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek vonatkoztatási pontjától számított 500 méteres körzetben elrendelt korlátozásokat,
• a földfelszíntől számított legfeljebb 150 méteres magasságon, pilóta nélküli állami légijárműtől eltérő állami légijárművel végrehajtott repülések védelme érdekében meghatározott légteret,
• valamint azokat a korlátozásokat, amelyeket egy fenti bekezdésben már felsoroltunk (az eseti légtér kijelölésének felfüggesztése).

A magyar légtér jogosulatlan igénybevétele
Jogosulatlanul veszi igénybe a magyar légteret az a pilóta nélküli légijármű, amely a légtér igénybevételére a pilóta nélküli légijármű üzemeltetésére, használatára vonatkozó jogszabályi előírásokat nem tartja meg.

Feltartóztatható (elfogható), azonosítható, működése elektronikai úton zavarható, leszállásra felszólítható, valamint elektronikai vagy mechanikai úton földre kényszeríthető az a légiközlekedésben részt vevő pilóta nélküli légijármű,
• amely a légiközlekedés és a pilóta nélküli légijármű üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat megsérti, és ezzel a légiközlekedés biztonságát vagy a magánélet sérthetetlenségét veszélyezteti;
• amely a védett létesítmény biztonságára veszélyt jelent;
• amelyet jogellenes célra használnak;
• amelyről alapos okkal feltételezhető, hogy repülését különböző anyagok - különösképpen fegyver vagy kábítószer - illegális szállítására vagy veszélyes anyagok nem előírásszerű szállítására használja fel;
• amely jogosulatlanul veszi igénybe a magyar légteret.

Kik jogosultak intézkedni? Azaz kik jogosultak feltartóztatni, azonosítani stb.?
• a Magyar Honvédség, 
• a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 
• az Alkotmányvédelmi Hivatal, 
• a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 
• az Információs Hivatal, 
• a Terrorelhárítási Központ, 
• az Országgyűlési Őrség, 
• a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó erre kijelölt szervek jogosultak.

Fentieken kívül pl. a Paksi Atomerőmű üzemeltetője is köteles a pilóta nélküli légijármű detektálására a Paksi Atomerőművet védő, jogszabályban kijelölt légtérben.

Az összefoglalót a Duplitec Kft. szakmai partnerei, Dr. Richlach Mónika és Pál Károly készítette.

kép: mydronespace

Hozzászólás

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a megjegyzéseket a közzététel előtt jóvá kell hagyni.

  Köszönjük a feliratkozást!

  Ez az e-mail cím már regisztrálva van!

  Shop the look

  Válassz a lehetőségek közül!

  DJIARS
  Nehogy lemaradj a legújabb akciónkról.
  Változat szerkesztése
  Sikeres beküldés
  Összehasonlítás:
  Termék SKULeírás Kollekció Elérhetőség Termék típus Egyéb részletek
  Általános Szerződési Feltételek
  What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
  this is just a warning
  Bejelentkezés
  Kosár
  0 elem