Ugrás a tartalomra

Magyarország Hivatalos DJI Drón Forgalmazója

Kosár
0 elem

Nyelv

DJI termékek vásárlói felmérésének játékszabályzata

19 March 2021 0 hozzászólás

1. A Játék szervezője
A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Flymore Kft. (cím: 1141 Budapest Öv utca 39-41. cégjegyzékszám: 01-09-308152 adószám: 26213958-2-42), a továbbiakban: ”Szervező”).

A Játékban a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő, a 9. pont szerinti kizárás hatálya alá nem eső, a 3. pontban írt feltételeknek megfelelő, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező természetes személyek (továbbiakban "Játékos") vehetnek részt.

2. A Játék időtartama, leírása
A Játék 2021. március 08. 18:00 órától 2020. március 13. 23:59 óráig tart. - MEGHOSSZABÍTVA ERRE: 2020. március 15. 23:59 óráig.
A jelen Játékszabályzat elérhetősége: https://www.djiars.hu/dji-termekek-vasarloi-felmeresenek-jatekszabalyzata-26
A Játékban való részvétel önkéntes.

3. A Játékos
A Szervező által lebonyolított Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik:
a) Játékos az lehet, aki Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezik, betöltötte a 18. életévét és cselekvőképes természetes személy;
b) Játékos az a) pontban írt feltételeknek megfelelő természetes személy, aki a Játék időtartama alatt kitölti a DJI ARS Budapest - DJI termékek vásárlói felmérése elnevezésű kérdőívet. 
c) A Játékos maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzatot.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy Nyertesség esetén a DJI ARS Budapest a nevét Facebbok rajondói oldalán közzétegye.

A Játékos köteles életkorát a Szervező vagy a Szervező által megbízott személy erre irányuló felhívására hitelt érdemlően (személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes és fényképes igazolvánnyal) igazolni a nyeremény átadását megelőzően a beazonosítás végett.

A Játékos kizárólag személyesen jogosult a nyereményt átvenni.

A Szervező kizárja/kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek.

4. A Játékra történő jelentkezés
Az érvényes jelentkezés benyújtásának végső időpontja: 2020. március 13. 23:59 óra - MEGHOSSZABÍTVA ERRE: 2020. március 15. 23:59 óráig.

A jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Játékos által határidőben kitöltött 1db kérdőív vesz részt a Játékban.

A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy felelősségét a legteljesebb mértékben kizárja a Játékos által tévesen, valótlanul vagy hibásan megadott adatokból eredő következményekért. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Játékos a a DJI ARS Budapest - DJI termékek vásárlói felmérése elnevezésű kérdőív kitöltésével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot.

Minden játékos 1db kitöltött kérdőívvel jogosult a sorsoláson való részvételre. Az összesen 3 darab Nyertes a DJI termékek vásárlói felmérése elnevezésű kérdőívet kitöltők közül kerül kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal.

FONTOS TOVÁBBI RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
- A Játékosnak a válaszadás időpillanatában kell 18. életévét betöltött személynek lennie. Nyertesség esetén, amennyiben a Nyeremény átadása során a Játékos nem tudja igazolni, hogy a válaszadáskor a 18. életévét betöltötte, a Nyeremény átvételére nem jogosult.
- Ugyanazon Játékos kizárólag egyetlen érvényes kitöltött kérdőív alapján jogosult bekerülni a Játékba.

A Játékosok kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

5. Sorsolás
A sorsolást a Flymore Kft., végzi, aki 1 (1) Nyertest sorsol ki. Pótnyertes kisorsolására nem kerül sor.

Sorsolás időpontja: 2020. március 15. MEGHOSSZABÍTVA ERRE: 2020. március 16.

Sorsolás helyszíne: A DJI ARS Budapest üzlete

A nyeremény kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Szervező alkalmazottai közül kiválasztott, 3 fős sorsoló bizottság előtt.

A Nyertesek nevét Flymore Kft. rögzíti. Előzetes időpont-egyeztetés után a Flymore Kft. székhelyén az adott sorsolás napjától számított 30 naptári napon belül megtekinthető.

6. Nyeremények
A nyertesek száma: 3 fő
Az összes nyeremény száma: 3 db 

A játéknyereménye:
1db DJI Mini 2 drón
1db DJI Pocket 2 kézi stabilizátor
1db DJI Osmo Action akciókamera

A nyeremény át nem ruházható, meghatalmazással nem átvehető.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Szervező fenntartja a nyeremények megváltoztatásának jogát.

A nyertes neve a DJI ARS Budapest Facebook oldalon kerülnek közzétételre legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 1 órán belül. Nyertes kiesése esetén a nyeremény nem kerül új nyertes részére kisorsolásra.

7. Nyeremények átadása/átvétele
A Nyertes a sorsolást követő 1 órán belül a DJI ARS Budapest Facebook oldalán hozzászólásban közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékossal Facebook privát üzenetben a Flymore Kft. felveszi a kapcsolatot. A Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, aznap visszaigazolni és azonosításhoz szükséges adatokat továbbítani. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyeremény átadás során Nyertes köteles személyazonosságát és életkorát érvényes, fényképes igazolvány felmutatásával igazolni.

A Nyeremény átvétele a Felek által megállapodott helyszínen és időpontban történik.

A nyereményekhez esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, illetve azok összegének megfizetése a Szervezőt terheli.

A nyeremény átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és aláírása, ahol a következő adatokat kell megadnia a Nyertesnek és azok valódiságát fényképes igazolvánnyal kell igazolnia: név, anyja neve, sz. ig. szám, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A hivatkozott személyes adatok kizárólag a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához és megfizetéséhez szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra. További részletek a 8. pontban találhatók.

A Nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a játékot követő hét végéig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyeremény meghatalmazott útján történő átvétele nem lehetséges.

A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.

8. Adatkezelés, személyiségi jogok
A megadott személyes adatok kezelője: Flymore Kft., tekintettel arra, hogy a személyes adatokkal kezelésének céljait és eszközeit ő határozza meg.

Adatfeldolgozó: Flymore Kft. (cím: 1141 Budapest Öv utca 39-41.)

Adatfeldolgozói feladat: Az Adatkezelő értesíti a 3 db Nyertes nevéről, tekintettel arra, hogy Adatfeldolgozó a Játék Szervezője. Adatfeldolgozó ezen értesítés alapján készíti elő a nyereményeket, valamint azonosítja be a Nyerteseket a Nyeremény átadása során.

8.1. A játékra való jelentkezés során kezelt adatok
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz a Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez

A kezelt adatok köre: Facebookon közzétett név

Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén pedig a Nyertes beazonosítása.

Az adatkezelés időtartama: A Játékban részt vett személyek listáját Adatkezelő a sorsolásról készült jegyzőkönyvvel együtt a Ptk. szerinti általános elévülési ideig, azaz 5 évig őrzi.

Nyertesség esetén a név kezelése a 8.2. pont szerint alakul.

8.2. A Nyertes kihirdetése miatt kezelt adatok
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, ugyanis a Játékosok a Játékszabályzat elfogadásával és a Játékban való részvétellel hozzájárulásukat adják a nevük nyilvánosságra hozatalához.

A kezelt adatok köre: név

Az adatkezelés időtartama: 2év

Az adatkezelés célja: Nyertes nevének - kizárólag a Játékkal kapcsolatban – az eredményhirdetés során a DJI ARS Budapest Facebook oldalán történő közzététele, így a Nyertes kihirdetése. A visszakövethetőségre tekintettel került meghatározásra az adatkezelés időtartama.

8.3. Nyeremény átadása során adózási kötelezettség teljesítése miatt rendelkezésre bocsátott adatok

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: kizárólag Nyertes Játékos esetén: név, születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele.

Az adatkezelés célja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvény) 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján az adózási kötelezettségek teljesítése céljából dolgozza fel az adatokat. Nyertes Játékos ezen adatokat az átadás-átvételi dokumentumon adja meg.

Az adatkezelés időtartama: 8 év

8.4. Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik.

A  Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározott érintetti jog. A Játékos továbbá jogosult az illetékes törvényszékhez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulni.

A Hatóság elérhetősége:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

9. Vegyes rendelkezések

A Játékból ki vannak zárva:
a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.);

(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, visszaélést, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, a Játékból indoklás nélkül kizárja.

Szervező nyomdai és postai hibákért felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a weboldalán és az üzletben történő egyidejű közzétételével!

Budapest, 2020. március 8.

Flymore Kft.
Szervező

Hozzászólás

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a megjegyzéseket a közzététel előtt jóvá kell hagyni.

  Köszönjük a feliratkozást!

  Ez az e-mail cím már regisztrálva van!

  Shop the look

  Válassz a lehetőségek közül!

  DJIARS
  Nehogy lemaradj a legújabb akciónkról.
  Változat szerkesztése
  Sikeres beküldés
  Összehasonlítás:
  Termék SKULeírás Kollekció Elérhetőség Termék típus Egyéb részletek
  Általános Szerződési Feltételek
  What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
  this is just a warning
  Bejelentkezés
  Kosár
  0 elem